Přelepka RZ / SPZ

Přelepte si znak EU na značce svého vozu! Přečtěte si, kde přelepku sehnat a jak postupovat při silniční kontrole.

Nebojte se

Internet je plný varování, že za takto upravenou značku může řidič dostat tučnou pokutu. Dokonce jsme se setkali i se strašením, že může přijít zákaz řízení.

Přelepení znaku EU je zásahem do RZ/SPZ. Ovšem případný postih hodně záleží na způsobu, jak hvězdičky EU zakryjete. Obecně se dá říct, že přeškrtnutí námi propagovanou přelepkou, je v pořádku.

Takto ano

Takto provedený zásah do RZ/SPZ jasně ukazuje váš protest proti EU, neznemožňuje však čitelnost původního znaku.

Takto ne

Problém můžete mít v případě, že znak zcela zakryjete, jak ukazuje například tento obrázek.

Samozřejmě necháváme na svobodné vůli každého, pro jaký způsob protestu se rozhodne. Jen poukazujeme na skutečnost, že úplné přelepení znaku EU a znemožnění jeho čitelnosti zvyšuje pravděpodobnost postihu od policie a úřadů.

Video

Podívejte se na reportáž o přelepování RZ/SPZ:

Názor právníka

Tento zkrácený text čerpá z původního rozboru právníka Tomáše Grygara, který vyšel na webu Svobodných.

Přelepení znaku EU na RZ/SPZ vozu naší přelepkou není možno posoudit jako přestupek. Důvody jsou v zásadě tyto:

1. Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje přestupky ve vztahu k neumístění, zakrytí, úpravě či znečitelnění SPZ v ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a). Použití naší přelepky není způsobilé k zakrytí či upravení SPZ do té míry, že by u SPZ byla znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost, jak vyžaduje k naplnění formální stránky přestupku ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a), bod 2. zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zákon vyžaduje určitou kvalifikovanou formou „znečitelnění“, úprava SPZ prostřednictvím naší samolepky tuto kvalifikovanou formu (znemožnění či podstatné ztížení čitelnosti SPZ) nenaplňuje.

2. Při výkladu daného ustanovení zákona se musíme ptát, co je jeho účelem, resp. co je účelem konkrétní ochranné normy. Ta zde spočívá evidentně v tom, aby vozidlo mohlo být v případě potřeby řádně identifikováno. V tom naše samolepka v žádném případě nebrání. Samolepka může jen způsobit optické přeškrtnutí znaku EU, který je však i poté viditelný a patrný. Účelem normy (§ 125c, odst. 1, písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích) není ochrana znaku EU na SPZ. Vůbec tedy nedojde k naplnění formálních znaků tohoto přestupku.

3. Odkaz na vyhlášku o registraci vozidel zde nemá význam, resp. výše uvedený závěr nevyvrátí. Vyhláška upravuje pouze náležitosti SPZ, neupravuje skutkové podstaty přestupků. V úvahu by mohla hypoteticky připadat např. aplikace tzv. zbytkové působnosti, spočívající v porušení či nesplnění povinnosti uložené částí prvou, hlavou druhou zákona o provozu na pozemních komunikacích (viz § 125c, odst. 1, písm. k) zákona). Zde se však hovoří o porušení povinnosti stanovené konkrétní hlavou zákona, nikoliv podzákonného právního předpisu. Část prvá, hlava druhá zákona o provozu na pozemních komunikacích náležitosti SPZ neupravuje, ani neodkazuje na žádný prováděcí právní předpis. Vyhláška o registraci vozidel provádí zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nikoliv zákon o provozu na pozemních komunikacích. Samolepka proti EU nemůže vést ani k naplnění skutkových podstat podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (srov. zejména § 38, odst. 1, písm. c) a § 83, odst. 1, písm. k)), jelikož i zde je vyžadováno znemožnění identifikace vozidla, k čemuž přelepka proti EU není způsobilá.

4. I kdyby snad někdo dospěl k závěru, že nalepení naší přelepky na SPZ naplňuje tzv. formální znaky přestupku, nedojde k naplnění materiálních znaků přestupků (materiální znak = existence společenské škodlivosti daného jednání). Bez oné materiální stránky (společenské škodlivosti) se nemůže jednat o přestupek.

5. Občané, kteří si nalepí na SPZ naši přelepku, která přeškrtává znak EU, tímto realizují ústavně garantovanou svobodu projevu (čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Listina připouští omezení tohoto práva (které lze podle čl. 17, odst. 2 realizovat mj. i obrazem nebo jiným způsobem) pouze zákonem a za předpokladu, že je to v demokratické společnosti nezbytné, např. za účelem ochrany veřejné bezpečnosti, ochrany práv a svobod druhých, ochrany bezpečnosti státu apod. Je evidentní, že naše přelepka na SPZ tyto „statky ústavní povahy“ nenarušuje, a to dokonce ani onu veřejnou bezpečnost, jelikož přelepka nebrání (ani podstatně neztěžuje) identifikaci vozidla. Z čl. 17 Listiny základních práv a svobod explicitně vyplývá, že pokud se neprokáže, že dané omezení svobody projevu je v demokratické společnosti skutečně nezbytné, pak je takové omezení protiústavní. I kdyby  výše zmíněné právní předpisy umožňovaly dvojí výklad (jak někteří právníci naznačují), je vždy třeba volit přednostně ten výklad, který je v souladu s ústavním pořádkem (ústavně konformní výklad). Sankcionovat motoristy za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce by bylo protiústavní omezení svobody projevu.

Silniční kontrola

Pokud budete zastaveni hlídkou Policie České republiky a policisté vám budou hrozit pokutou za přelepení znaku EU, v žádném případě neplaťte pokutu. Nechte si dát přestupek do správního řízení a následně nás kontaktujte.

Policisté jednají podle pokynů svých nadřízených a často mají jen malý přehled o tom, jaké jsou skutečné právní rozměry situací, které řeší. Chovejte se k nim proto vlídně a pomozte jim s osvětou. Stáhněte si a vytiskněte náš právní rozbor. Výtisk předejte policistovi při silniční kontrole.

Osvěta

Sdílejte. Jakmile někde uvidíte diskusi na toto téma, sdílejte do ní tento náš článek. Mnoho lidí se dnes už zase začíná bát veřejně vyslovit svůj názor. Tento náš článek jim může pomoct překonat strach a přeškrtnou si na značce u auta (motorky, přívěsu…) znak EU.

Chci přelepku

Kde se dá naše přelepka získat? Ta originál kvalitní z metalické fólie a odrážející světlo jen u nás. Pokud na ni trváte, stavte se na nějaké z akcí, kde máme naše stánky s propagačními materiály. Můžete také použít kontaktní formulář v zápatí této stránky a o přelepku si napsat. Zašleme ji poštou.

Pokud chcete koupit přelepku rychle použijte tento e-shop:

Podobnou přelepku lze koupit i v některých dalších obchodech. Například zde ji prodává internetový magazín Reformy.cz nebo zde web První republika.

Cena

Naše materiály poskytujeme bezplatně. Cena je tedy dobrovolná.

Celý projekt VYSTOUPIT.eu je postaven na dobrovolnících. Vše děláme v našem volném čase. Vše si platíme z našich vlastních peněz. Pokud nás chcete podpořit finančně, hodně nám tím pomůžete.

Jak nás můžete podpořit finančně se dozvíte na stráce ZAPOJIT SE.

Kontaktní formulář

Sledujte nás

Kontakty

email: info@vystoupit.eu
facebook: fb.com/VYSTOUPIT

Chcete nám pomoct?

Podívejte se, jak se zapojit.

Naši spojenci pro CZEXIT

Pin It on Pinterest

Share This